Лічильники

За сприяння Асоціації підприємств інформаційних технологій України створено веб-сайт Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних технологій. Сайт створено для підтримки ініціативи низки організацій громадянського суспільства з метою доведенню до відома суспільства настанов кандидатам у Президенти України "Невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні", а також співпраці з уточненя і лобіювання цих настанов та моніторингу їх виконання. Адреса сайту:
http://ict-forum.org.ua

Узагальнений проект Положення "Про НКРЗ" (19 березня 2004 року)Проект Положення „Про Національну Комісію з питань регулювання зв‘язку” підготовлений Робочою групою, створеною за ініціативи Інституту Інформаційного Суспільства, представництва Теленор в Україні, представництва Світового банку в Україні.
За основу були взяті два проекти Положення — підготовлений Олександром Барановим та документи нароблені робочою групою.
Окрема подяка за активну участь — Голові Асоціації „Телас” пану Юрію Соловйову; консультанту Комітету ВР України з питань будівництва, транспорту, ЖКХ та зв‘язку пані Ользі Філіповій; Голові Представництва компанії Теленор в Україні пану Зігмунду Екхоугенду; представникам Світового банку пану Гарету Локслі, пану Марку Девісу, пані Вікторії Сіряченко; заступнику Голови Антимонопольного Комітету України пану Юрію Кравченко; пану Юрію Безбородову; пані Олесі Архипській; пані Марії Шкарлат; Голові Інтернет Асоціації України Тетяні Поповій; пану Сергію Азарову та іншим членам робочої групи.

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Положення про Національну комісію з питань регулювання зв’язку Затвердити Положення про Національну комісію з питань регулювання зв’язку (додається).

Президент України Л.КУЧМА

ПОЛОЖЕННЯ про Національну комісію з питань регулювання зв’язку


1. Національна комісія з питань регулювання зв’язку (далі - Комісія) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Комісія - це спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання зв’язку у межах, визначених законодавством.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР) та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами в сфері зв’язку, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії у межах її повноважень є:
— розроблення і реалізація Стратегії регулювання ринку зв’язку;
— забезпечення галузі зв’язку, в межах своєї компетенції, регламентуючими документами у відповідності з діючими законодавством і нормативними актами та Стратегією розвитку зв’язку;
— здійснення державного регулювання та нагляду у сфері зв’язку і додержанням законодавства в цій сфері;
— захист прав споживачів послуг зв’язку шляхом застосування заходів впливу з метою запобігання порушенням законодавства на ринку послуг зв’язку та їх припинення;
— узагальнення практики застосування законодавства України з питань функціонування ринку зв’язку, розроблення і внесення пропозицій щодо його удосконалення;
— сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки зв’язку.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань та у межах своєї компетенції:
1) бере участь у формуванні Програми діяльності Кабінету Міністрів України та забезпечує її реалізацію;
2) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, закону про Державний бюджет України на відповідний рік;
3) приймає в межах своєї компетенції нормативно-правові акти, які є обов'язковими для виконання суб'єктами ринку телекомунікацій, та контролює їх виконання;
4) здійснює згідно із законами України державне регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів ринку зв’язку;
5) розробляє та затверджує Регламент комісії;
6) здійснює реєстрацію операторів, провайдерів зв’язку у сфері надання послуг зв’язку, визначає порядок ведення та веде реєстр операторів, провайдерів зв’язку;
7) здійснює в установленому порядку ліцензування діяльності операторів зв’язку, затверджує ліцензійні умови провадження діяльності у сфері зв’язку та контроль за їх додержанням;
8) встановлює порядок та проводить конкурс на отримання ліцензій у сфері зв’язку;
9) визначає порядок та здійснює розподіл, присвоєння, облік номерного ресурсу, видачу та скасування дозволів, здійснює нагляд за використанням номерного ресурсу;
10) визначає порядок та здійснює контроль за якістю послуг зв’язку та задоволенням попиту споживачів цих послуг;
11) здійснює відповідно до закону тарифне регулювання у сфері телекомунікацій;
12) дає дозвіл операторам, провайдерам телекомунікацій на встановлення спеціальних тарифів для інвалідів та соціально незахищених осіб на загальнодоступні телекомунікаційні послуги;
13) встановлює порядок взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій;
14) порядок взаємодії операторів, провайдерів телекомунікацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж та контролює його додержання, а також визначає типовий договір про взаємоз'єднання операторів, провайдерів телекомунікацій;
15) визначає порядок подання, розгляду і затвердження пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж і публікує їх у своєму друкованому органі;
16) визначає умови та вимоги забезпечення загальнодоступних/універсальних телекомунікаційних послуг на території країни та контролює їх виконання;
17) визначає обсяги відшкодування збитків операторів загальнодоступних телекомунікаційних мереж;
18) установлює зміст статистичної звітності щодо діяльності операторів, провайдерів зв’язку у розрізі напрямів нагляду, а також визначає правила її підготовки, надання та обробки;
19) визначає порядок та здійснює контроль за достовірністю інформації, що надається учасниками ринку зв’язку;
20) отримує безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, визначену законодавством;
21) здійснює нагляд за ринком зв’язку та затверджує положення про Державну інспекцію зв'язку;
22) визначає порядок та проводить перевірки додержання ліцензійних умов операторами, провайдерами зв’язку;
23) визначає порядок та проводить контроль самостійно чи разом з іншими уповноваженими органами за якістю послуг зв’язку, за додержанням суб'єктами ринку зв’язку законодавства, стандартів та інших нормативних актів у сфері зв’язку;
24) застосовує в установленому законодавством порядку адміністративні стягнення до суб'єктів ринку телекомунікацій;
25) установлює порядок та умови застосування заходів впливу згідно з законом та надсилає операторам зв’язку обов'язкові до виконання розпорядження щодо усунення порушень законодавства у сфері зв’язку та вимагає надання необхідних документів;
26) забезпечує достатню конкуренцію в сфері зв’язку;
27) передає до Антимонопольного комітету України матеріали в разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;
28) Приймає досудове рішення у суперечках між операторами зв’язку, а також між споживачами та операторами зв’язку;
29) звертається до суду з відповідними позовними заявами в разі порушення суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на ринку зв’язку, законодавства про зв’язок;
30) видає офіційний друкований бюлетень і публікує в ньому нормативно-правові акти, відомості, передбачені цим Законом, та іншу інформацію;
31) бере участь у реалізації державної політики стосовно охорони державної та комерційної таємниці, здійснює контроль за її зберіганням у своїй системі;
32) установлює у визначених законом випадках кваліфікаційні вимоги до осіб, які провадять діяльність на ринку зв’язку, здійснює організацію нарад, семінарів, конференцій з питань зв’язку;
33) аналізує стан та тенденції розвитку ринку зв’язку в Україні, здійснює моніторинг розвитку сфери зв’язку в Україну та за її межами, розробляє та подає в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства;
34) здійснює співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав з питань регулювання ринку зв’язку, вивчає, узагальнює та поширює світовий досвід з цих питань;
35) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань згідно із законодавством.

5. Комісія має право в межах своїх повноважень:
1) вимагати під час реєстрації чи ліцензування діяльності операторів зв’язку документи, визначені законодавством країни;
2) одержувати в установленому порядку від операторів зв’язку звітність та іншу інформацію згідно із законодавством, а від підприємств, установ, організацій та громадян - інформацію, необхідну для виконання покладених на Комісію завдань;
3) здійснювати нагляд за діяльністю операторів зв’язку. Періодичність та порядок перевірок діяльності операторів зв’язку встановлюється Комісією;
4) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за погодженням з їхніми керівниками), консультативних та експертних організацій до розгляду питань, що належать до її компетенції, а також зовнішніх експертів, які мають відповідну кваліфікацію, до проведення перевірок та аналізу діяльності операторів зв’язку;
5) вимагати від посадових осіб операторів, провайдерів зв’язку, діяльність яких підлягає регулюванню і нагляду з боку Комісії, надання пояснень, необхідної інформації та документів;
6) досліджувати дані про споживача послуг зв’язку тільки з метою виконання завдань нагляду;
7) Під час здійснення нагляду за ринком зв’язку посадові особи Комісії мають право:
— безперешкодного доступу на територію і в приміщення операторів, провайдерів зв’язку;
— давати в межах своїх повноважень суб'єктам ринку зв’язку обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів;
— застосовувати в установленому законодавством порядку санкції за порушення законодавства про зв’язок до суб'єктів ринку зв’язку;
— безоплатно отримувати від суб'єктів ринку зв’язку необхідні інформацію, пояснення та інші матеріали;
8) установлювати порядок та форму ведення обліку договорів надання послуг зв’язку та договорів про взаємоз'єднання операторів, провайдерів телекомунікацій;
9) проводити перевірки, в тому числі тематичні перевірки, щодо правильності застосування операторами зв’язку законодавства України у сфері зв’язку і достовірності їх статистичної звітності;
10) видавати приписи операторам зв’язку про усунення виявлених порушень законодавства у сфері зв’язку, а у разі їх невиконання зупиняти чи обмежувати дію ліцензій цих операторів зв’язку до усунення виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій;
11) засновувати друковані засоби масової інформації, а також висвітлювати питання розвитку та функціонування ринку зв’язку в інших засобах масової інформації;
12) одержувати в установленому порядку від органів статистики, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;
13) користуватися базами даних центральних та місцевих органів виконавчої влади, які мають відношення до ринку зв’язку, та надавати відповідну інформацію зазначеним органам;
14) утворювати, у разі потреби, за погодженням з заінтересованими міністерствами, центральними та місцевими органами виконавчої влади комісії та робочі групи;
15) у межах співробітництва з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав:
— надавати та одержувати інформацію з питань регулювання ринку зв’язку, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення комерційної таємниці;
— надавати інформацію стосовно діяльності окремих операторів зв’язку у випадках і у порядку, встановлених у відповідних міжнародних договорах, учасником яких є Україна;
— брати участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до її компетенції;
— представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та укладати у межах своїх повноважень міжнародні договори;
16) утворювати, у разі потреби, консультативні дорадчі органи, зокрема за участю громадських організацій.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, відповідними органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

7. Комісія як колегіальний орган утворюється у складі восьми членів: Голови Комісії та семи членів Комісії.
Структура центрального апарату Комісії визначається регламентом, який затверджує Комісія.

8. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на місяць.
Голова Комісії визначає порядок денний засідання, скликає та проводить засідання Комісії.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше п'яти її членів.
Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу Комісії. Голова та кожний член НКРЗ має один голос. У разі рівного розподілу голосів голос Голови НКРЗ є вирішальним.

9. Порядок і терміни оприлюднення порядку денного Комісії та її рішень визначаються Регламентом НКРЗ, який затверджує Комісія.

10. Рішення НКРЗ приймаються на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань або закритих слухань у разі розгляду питань, які містять конфіденційну інформацію. На відкритих слуханнях мають право брати участь суб'єкти ринку телекомунікацій і громадські організації в установленому НКРЗ порядку.

11. Комісія для попереднього розгляду проектів нормативно-правових актів може створювати громадську експертну раду, як постійно діючий на громадських засадах дорадчий орган.
До складу громадської експертної ради можуть входити представники органів виконавчої влади, саморегулівних організацій та інших об'єднань учасників ринку зв’язку, науковці та фахівці з відповідних питань.
Склад експертної ради та положення про неї затверджуються Комісією.

12. Комісія в межах своїх повноважень видає на основі та на виконання актів законодавства накази та розпорядження, організовує та контролює їх виконання.
Комісія видає в разі потреби разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні акти.
Нормативно-правові акти Комісії підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.
Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами.

13. Рішення Комісії публікуються у офіційному друкованому органі та/ або у профільних ЗМІ.

14. Комісію очолює Голова Комісії, якого призначає на посаду строком на п’ять років та звільняє з посади Президент України.
Голова Комісії одноосібно несе відповідальність перед Президентом України за діяльність Комісії.
Повноваження Голови Комісії припиняються у разі:
• подання у відставку;
• припинення громадянства України;
• неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я;
• набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо них;
• порушення обмежень, які встановлені законом, зокрема стосовно не можливості бути власником корпоративних прав операторів телекомунікацій та поштового зв'язку, виробників телекомунікаційного обладнання, отримувати від них фінансову або матеріальну винагороду та допомогу чи займати будь-яку посаду, в тому числі на громадських засадах.
Головою Комісії призначається особа, яка є громадянином України не старше 65 років, має вищу освіту, практичний та управлінський досвід, стаж роботи в галузі зв'язку не менше чотирьох років.
Голова Комісії:
• здійснює керівництво поточною роботою Комісії та вирішує інші питання її діяльності, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Комісії;
• діє від імені Комісії без довіреності у межах, установлених законодавством;
• координує роботу Комісії таким чином, щоб сприяти оперативному й ефективному вирішенню всіх питань, які належать до повноважень Комісії;
• головує на засіданнях Комісії;
• представляє Комісії з питань, що потребують нарад або контактів з вищими посадовими особами центральних органів державної влади;
• організовує діяльність Комісії та її апарату;
• підписує документи, які видаються відповідно до рішень Комісії;
• представляє Комісії у відносинах з підприємствами, установами, організаціями;
• представляє Комісію у відносинах з державними органами іноземних держав з питань регулювання ринку зв’язку, міжнародними організаціями, уповноваженими установами іноземних держав та забезпечує налагодження співробітництва з ними;
• організовує наради, забезпечує співпрацю та координацію діяльності центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
• видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції;
• затверджує структуру центрального апарату Комісії та Державної інспекції зв'язку;
• забезпечує формування та реалізацію кадрової політики в Комісії, приймає на роботу і звільняє з роботи працівників, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;
• вносить у встановленому порядку пропозиції щодо призначення на посади членів Комісії;
• визначає розподіл обов'язків між членами Комісії;
• забезпечує проведення внутрішнього контролю та аудиту, контролює розгляд скарг учасників ринку зв’язку і споживачів послуг зв’язку та реагування на них;
• виконує інші повноваження відповідно до законодавства.

15. До Комісії входять сім членів, двоє з яких є першими заступниками, які призначаються на посади та звільняються з посад у встановленому порядку Президентом України.
Членом Комісії призначається особа, яка є громадянином України не старше 65 років, має вищу освіту, практичний та управлінський досвід, стаж роботи в галузі зв'язку не менше чотирьох років.
Член Комісії може бути звільнений з посади відповідно до законодавства та у зв'язку із закінченням строку повноважень.
Член Комісії відповідає за забезпечення координуючих функцій у межах Комісії відповідно до розподілу обов’язків.
Член Комісії у межах своєї компетенції має право підписувати від імені Комісії документи правозастосовного характеру, застосування заходів впливу, проведення інших заходів, спрямованих на реалізацію його повноважень, передбачених цим Положенням та відповідно до розподілу обов’язків.

16. Фінансування Комісії, її центрального апарату та територіальних управлінь здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

17. Граничну чисельність працівників системи Комісії за поданням її Голови затверджує Кабінет Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис Комісії затверджує її Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

18. Комісія є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України В.МЕДВЕДЧУК


« назад

ПОШУК

НАШИ КНИГИ


Наша адреса
04080, Київ, вул. Турівська, 31, офіс 1.
тел: (+38 044) 4287501, 4287511
© ІІС 1998-2009.
Усі права захищені.

розробка сайту